องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.comlive_help ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของ อบต.ศรีดอนมูล


ดีมาก [10 คะแนน ร้อยละ 45.45]
ดี [5 คะแนน ร้อยละ 22.73]
ปานกลาง [7 คะแนน ร้อยละ 31.82]
พอใช้ [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ปรับปรุง [0 คะแนน ร้อยละ 0]

คะแนนรวม = 22 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100