องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.comlive_help อยากให้ อบต.ศรีดอนมูล พัฒนาด้านไหนมากที่สุด


สาธารณูประโภคพื้นฐาน [6 คะแนน ร้อยละ 28.57]
ด้านการท่องเที่ยว [5 คะแนน ร้อยละ 23.81]
การศึกษา [2 คะแนน ร้อยละ 9.52]
อาชีพ รายได้เสริม [3 คะแนน ร้อยละ 14.29]
กิจกรรมนันทนการ [5 คะแนน ร้อยละ 23.81]

คะแนนรวม = 21 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100