องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)
นายวิทยา ถุงแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)
นางนิตยา วงศ์ชัย
ครู
นางสาวกัลย์ธีรา ทะแสนเทพ
ครู
นางสาวสุชานันท์ ลีจา
ครู
นางเสน่ห์ศรี โกเสนตอ
ครู
นางพิมพร ตีคัง
ผู้ช่วยครู
นางสาวยุวลักษณ์ เตมีศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอดิเรก หม่อมปัน
ผู้ดูแลเด็ก
นายทรงกลด ทะออน
ผู้ช่วยครู
นางสาวนวรัฐ คำภีระ
ผู้ช่วยครู
นางสาวธัญญาลักษณ์ ถุงแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวกรรณิการ์ สุภศร
ผู้ช่วยครู
นางสาวภาวิณี ราชคม
ผู้ดูแลเด็ก
นายสมภพ ดีนา
ภารโรง
นายสุภาพ สุยะใหญ่
คนขับรถรับ-ส่งนักเรียน
นางสาวนริสรา ไชยสาร
แม่บ้าน