องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.comโรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)
นางธาริณี จินดาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฏร์ดำรง)
นางนิตยา วงศ์ชัย
ครู
นางสาวกัลย์ธีรา ทะแสนเทพ
ครู
นางสาวสุชานันท์ ลีจา
ครู
นางเสน่ห์ศรี โกเสนตอ
ครู
---ว่าง---
ครู
---ว่าง---
ครู
---ว่าง---
ผู้ช่วยครู
นางสาวยุวลักษณ์ เตมีศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสมภพ ดีนา
ภารโรง
นายสุภาพ สุยะใหญ่
คนขับรถรับ-ส่งนักเรียน