องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

กองการศึกษา
นายวิทิต สาระนา
ห้วหน้าส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
นางเฉลา ใจรัก
ครูชำนาญการ
นางนิตยา วงศ์ชัย
ครู คศ.1
นางรัตนาภรณ์ บุญสม
ผู้ดูแลเด็ก
นางกนกนารถ ศรีกุลนะ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางดวงหทัย ปินตา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนงลักษณ์ ลับปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
นางนันทิการ์ มาลารุ่งเรือง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปราณี ริยะสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัชรี บุญสุรินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเยาวลักษณ์ เชอมือ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุมาลี เชียงรุ้ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสน่ห์ศรี โกเสนตอ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอัญชลี ถุงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุชานันท์ ลีจา
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
นางสาวศิริพร ภิระบัน
คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
นางกาญจนา ดงปาลี
คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
นายอดิเรก หม่อมปัน
คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)
นางพิมพร ตีคัง
ผู้ช่วยครู
นางสาวกุลธีย์รา ทะแสนเทพ
ครู คศ.1