องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

สำนักงานปลัด
นายศรียนต์ เชื้อชิต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
นายวิทยา ถุงแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
นางมณีวรรณ ใหม่หล้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี สันธิ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรัตนา ทาแกง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเพลินใจ เถิงจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายบรรชา ขาคีอูป
คนงานทั่วไป
นางกุหลาบ กันทะดง
คนงานทั่วไป
นางสาวภาธิณี ทาสัก
คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)
นายศิริวัฒน์ เตมีศักดิ์
คนงานทั่วไป