องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

สำนักงานปลัด
นางสาวสุภาวดี สันธิ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางธิดารัตน์ กันธะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางกุลพัชร จันทะรส
นักพัฒนาชุมชน
นางรัตนา ทาแกง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเพลินใจ เถิงจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกรรัมภา นิลคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นายบรรชา ขาคีอูป
คนงานทั่วไป
นายศิริวัฒน์ เตมีศักดิ์
คนงานทั่วไป
นางกุหลาบ กันทะดง
คนงานทั่วไป