องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.comสำนักงานปลัด
นางสาวสุภาวดี สันธิ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรัตนา ทาแกง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางกุลพัชร จันทะรส
นักพัฒนาชุมชน
นางธิดารัตน์ กันธะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพัชรินทร์ ทองเกล็ด
นักวิชาการสาธารณสุข
นายขวัญชัย นาจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวพรพรรณ วงษา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกรรัมภา นิลคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นายอดิเรก หม่อมปัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกุหลาบ กันทะดง
คนงาน (แม่บ้าน)
นายศิริวัฒน์ เตมีศักดิ์
คนงาน (ช่วยงานพัฒนาชุมชน)
นายทรงพล ศรีวิชัย
คนงาน (ภารโรง)
นางสาวจิราพร ปุลีหา
คนงาน (งานบริหารงานทั่วไป)
นายเฉลิมราช อุ่นเป็ง
คนงาน (ขับรถ)