องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.comสำนักงานปลัด
นางสาวสุภาวดี สันธิ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางธิดารัตน์ กันธะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางกุลพัชร จันทะรส
นักพัฒนาชุมชน
นางรัตนา ทาแกง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
---ว่าง---
เจ้าพนักงานธุรการ
นายขวัญชัย นาจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกรรัมภา นิลคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นายอดิเรก หม่อมปัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศิริวัฒน์ เตมีศักดิ์
คนงานทั่วไป
นายสมพงษ์ คำลือวงค์
คนงานทั่วไป
นางกุหลาบ กันทะดง
คนงานทั่วไป