องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.comสำนักงานปลัด
นางสาวสุภาวดี สันธิ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางธิดารัตน์ กันธะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางกุลพัชร จันทะรส
นักพัฒนาชุมชน
นางรัตนา ทาแกง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรพรรณ วงษา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายขวัญชัย นาจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกรรัมภา นิลคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นายอดิเรก หม่อมปัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศิริวัฒน์ เตมีศักดิ์
คนงานทั่วไป (ช่วยงานพัฒนาชุมชน)
นางกุหลาบ กันทะดง
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นางสาวจิราพร ปุลีหา
คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)