องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

สมาชิกสภา
นายอำนวย ก๋องวงค์
ส.อบต.ม.1
นายศรีทัย ทองสิงห์
ส.อบต.ม.2
นายจันทร์ปัน ภิระบรรณ์
ส.อบต.ม.1
นายสุรชัย ดวงคำ
ส.อบต.ม.2
นายนิคม ดอกแก้ว
ส.อบต.ม.3
นายประพัฒน์ ถุงแก้ว
ส.อบต.ม.3
นายนิกร น้อยหมอ
ส.อบต.ม.4
นางกีรติกานต์ สุมัชยา
ส.อบต.ม.4
นางลาวัลย์ กันทะดง
ส.อบต.ม.5
นายปฐมภพ คำหล้าทราย
ส.อบต.ม.5
นายฤทธิชัย ใจสมปาน
ส.อบต.ม.6
นายศรีเมือง ขาเลศักดิ์
ส.อบต.ม.6
นายวิรุณ สะโง้
ส.อบต.ม.7
นายชลชาติ เชอมือ
ส.อบต.ม.7
นายประเสริฐ เสาฟอง
ส.อบต.ม.8
นายอนุรักษ์ ฟั่นลาพงค์
ส.อบต.ม.9
นายแสนยอด ปินตาเป็ง
ส.อบต.ม.9
นายสมคิด เตมีศักดิ์
ส.อบต.ม.10
นายดวงสี น้อยหมอ
ส.อบต.ม.10
นายภานุพัฒน์ ศรีธิวรรณ
ส.อบต.ม.11
นายบุญรอด ธิร่ำส.อบต.ม.11
ส.อบต.ม.11
นายชาลี กาวิรส
ส.อบต.ม.12
นายประหยัด โกเสนตอ
ส.อบต.ม.13
นางสาวรุ่งอรุณ จันทราพูน
ส.อบต.ม.13
นายสมบัติ โยพนัสสัก