องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ

ประกาศ

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  ได้มีประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ตำแหน่ง  1 อัตรา ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป โดยได้กำหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 20 กันยายน 2560 นั้น  บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครทุกคน  รวมทั้งหลักฐานที่ได้ยื่นสมัครมาพร้อมนั้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง   ดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  (รหัสตำแหน่ง  01)

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

01-001

นายเฉลิมราช อุ่นเป็ง

 

2

01-002

นายกิตติพงษ์ จันทร์แก้ว

 

3

01-003

นายอนุชา ยาโนละ

 

4

01-004

นายสำเริง ขันสุธรรม

 

5

01-005

นายจรัล วันตานำ

 

6

01-006

นายจักรพันธ์ ก๊อใจ

 

7

01-007

นายศิริวัฒน์ เตมีศักดิ์

 

8

01-008

นายชาญวุฒิ ยาวีระ

 

วัน  เวลา  และสถานที่สอบ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  ได้กำหนดวัน  เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

 1. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในวันจันทร์ที่  25 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560  เวลา  09.00  น. – 10.00 น.ณ.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายโดยให้ผู้มีสิทธิสอบจะต้องปฏิบัติดังนี้
 2. ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  สวมรองเท้าหุ้มส้น
 3. นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนเพื่อเข้าสอบ
 4. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)ในวันจันทร์ ที่  25  เดือนกันยายน พ.ศ. 2560  เวลา  13.30 น. เป็นต้นไปณ  ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายโดยให้ผู้มีสิทธิสอบจะต้องปฏิบัติดังนี้
 5. ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  สวมรองเท้าหุ้มส้น
 6. นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนเพื่อเข้าสอบ

 

 

-2-

 

วิธีการสอบแข่งขัน

            ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ดังนี้

                ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย  

            ข.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม  100  คะแนน

                ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมทั้งความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ

ระเบียบการเข้าสอบ

 1. ในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งให้แต่งกาย           ด้วยชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
 2. ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
 3. ให้ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือดำ  ในการเข้าสอบข้อเขียนและไม่อนุญาตให้ใช้น้ำยาลบคำผิดโดยเด็ดขาด
 4. นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนเพื่อเข้าสอบ
 5. ปฏิบัติตามคำชี้แจงในการเข้าสอบ และอยู่ในความควบคุมและดูแลของกรรรมการควบคุมห้องสอบอย่างเคร่งครัด

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน         

         

                             ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2560

 

 

 

 (นายสมบูรณ์ ราชคม)

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล