องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

          2.1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
                    ตำบลศรีดอนมูลเป็นตำบลหนึ่งใน 6 ตำบล ของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ทางตอนเหนือและทางทิศตะวันออก มีภูมิประเทศเป็นภูเขาและมีที่ราบสูงเนินเขา พื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนใต้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและทำการเกษตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

          ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนม่าร์ มีลำน้ำรวกเป็นเส้นกั้นพรมแดน และติดต่อกับตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
          ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเวียง ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตำบลศรีดอนมูลปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 63.57 ตร.กม หรือประมาณ 39,731.25 ไร่

                    จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. รวมทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ได้แก่
                              หมู่ที่ 1 บ้านแม่มะ 
                              หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นธง 
                              หมู่ที่ 3 บ้านด้าย 
                              หมู่ที่ 4 บ้านสันสลี 
                              หมู่ที่ 5 บ้านเวียงแก้ว 
                              หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วเฒ่า 
                              หมู่ที่ 7 บ้านดอยสะโง๊ะ 
                              หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาสะเด็ด 
                              หมู่ที่ 9 บ้านศรีดอนมูล 
                              หมู่ที่ 10 บ้านศรีบุญยืน
                              หมู่ที่ 11 บ้านป่าก๋อย
                              หมู่ที่ 12 บ้านศรีดอนมูล
                              หมู่ที่ 13 บ้านศรีดอนมูล

 

 


          2.1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
                     *อาชีพ อาชีพของประชากรในเขตของ อบต. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
                              - ทำนา 50 % - ทำไร่ 10 %
                              - รับจ้าง 15 % - ทำสวน 10 %
                              - ค้าขาย 10 % - เลี้ยงสัตว์ 5 % 

                    *หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
                              - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 6 แห่ง 
                              - โรงสี 14 แห่ง


          2.1.4 สภาพทางสังคม
                    *การศึกษา
                              - โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. 5 แห่ง 
                              - โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) สังกัด สพฐ. 2 แห่ง
                              - โรงเรียนประถมศึกษาถ่ายโอน สังกัด อบต. 1 แห่ง
                              - โรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 แห่ง

                    * สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                              - วัด / สำนักสงฆ์ 14 แห่ง 
                              - โบสถ์ 3 แห่ง

                    * การสาธารณสุข
                              - สถานีอนามัย 4 แห่ง 
                              - สถานพยาบาลแผนโบราณ 1 แห่ง
                              - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ประเภท ค.) 1 แห่ง

                    * ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                              - ตู้ยามตำรวจ 3 แห่ง

          2.1.5 ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
                    * การคมนาคม
                              - ถนน รพช. หมายเลข 11056 ซึ่งเป็นถนนแยกจากถนนพหลโยธินที่บ้านปางหมอปวง ตำบลป่าสัก เป็นถนนสายหลัก
                              - ถนนทางหลวงแผ่นดิน เชียงแสน - แม่มะ
                              - ถนนทางหลวงชนบท (กรมโยธา) สายศรีดอนมูล - บ้านด้าย
                              - ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านด้าย - ป่าก๋อย
                              - ถนนทางหลวงชนบทสายศรีดอนมูล - ป่าสัก
                              - ถนนทางหลวงชนบทสายงิ้วเฒ่า - ป่าก๋อย

                    * การโทรคมนาคม
                              - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง(เอกชนดำเนินการ)
                              - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 26 เครื่อง 

                    * การไฟฟ้า
                              - สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ตำบลศรีดอนมูล) มีไฟฟ้าในเขต อบต. เต็มพื้นที่
                    *แหล่งน้ำธรรมชาติ
                              - ลำน้ำ จำนวน 3 สาย (แม่น้ำมะ,แม่น้ำรวก,แม่น้ำคำ)
                              - ลำห้วย จำนวน 12 แห่ง
                              - บึง/หนอง และอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง

                    *แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                              - ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง

          2.1.6 ข้อมูลอื่น ๆ
                    * ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ป่าไม้พื้นที่บางส่วนของ อบต.อยู่ในเขตป่าไม้ (ป่าจำแนกป่าแม่มะ) แร่ธาตุ ได้แก่ หินประดับชนิดหินแกรนิต

                    * มวลชนจัดตั้ง
                              - ลูกเสือชาวบ้าน 6 รุ่น 1,800 คน
                              - ไทยอาสาป้องกันชาติ 2 รุ่น 400 คน
                              - กองหนุนเพื่อความมั่นคง 2 รุ่น 200 คน
                              - หมู่บ้านอาสาและป้องกันตนเอง 2 หมู่บ้าน
                              - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 100 คน
                              - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 163 คน
                              - กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 1,581 คน
                              - ชมรมกลุ่มผู้ติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 50 คน
                              - ตำรวจ 110 คน
                              - กลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา 60 คน