องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

http://www.sridonmoon.com

[ เปิดอ่าน 272 ครั้ง ]
ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 119 ปี วันที่ 21 ต.ค. 2562

ภาพกิจกรรม (องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล)

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวัน​คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าอำเภอเชียงแสน วันที่ 23 ต.ค.2562

การออกหน่วยบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 8 พ.ย.2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พ.ย.2562

โครงการรณรงค์และส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างรู้คุูณค่า วันที่ 15 พ.ย.2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลศรีดอนมูล การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยว วันที่ 18 พ.ย.2562